جزییات مناقصه و مزایده

خرید 31 دستگاه کانکس 6×3 جهت ایستگاههای گاز استان مرکزی

مناقصه

01-02

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول (01-02)
کد پایگاه ملی: 53113784           
1-     موضوع مناقصه: خرید 31 دستگاه کانکس 6×3 جهت ایستگاههای گاز استان مرکزی
2-     مناقصه گزار: شرکت گاز استان مرکزی
3-     میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  1.619.000.000 ریال خواهد بود.
4-     پیش پرداخت: پروژه شامل 25 درصد پیش پرداخت مطابق با آئین نامه تضمین می‌باشد.
5-     اسناد ارزیابی کیفی، محل و مهلت دریافت و گشایش پیشنهادها:
- شرکت کنندگان موظف می‌باشند جهت ارزیابی کیفی، پروانه تولید از مراجع معتبر و همچنین کاتالوگ و یا مشخصات اقلامی که در ساخت کانکس این مناقصه (شامل سازه، پوشش، پنجره، سیستم برقی، لوازم بهداشتی و ... ) براساس شرح درخواستی پیوست اسناد استفاده خواهند نمود را برروی "سامانه تدارکات الکترونیک دولت-ستاد" بارگزاری نمایند.
6-     محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی کیفی:
·    محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی، تنها از طریق وب سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir  " می‌باشد.
·    مهلت دریافت اسناد: آخرین مهلت دریافت اسناد ساعت 00/12 مورخ 10/02/01 می‌باشد.
·    مهلت تحویل اسناد: آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 00/12 مورخ 25/02/01 می‌باشد.
·    زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از تائید در فرآیند ارزیابی کیفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
·    زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می‌گردد.
·    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور الزامی است.
7-     مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 32.364.000.000 ریال براساس تحقیق و استعلام قیمت از سطح بازار می‌باشد.
8-     شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست دارای کد اقتصادی، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی، گواهی امضای الکترونیکی  سامانه www.setadiran.ir و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
مناقصه گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانیwww.shana.ir  مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086       
                        روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی

محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی، تنها از طریق وب سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir