جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری خدمات مشاوره مورد نیاز خود را به روش QCBS به شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح

مناقصه

01-05

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی تجدید انتخاب مشاور بر اساس روش کیفیت و قیمت نوبت اول(05-1401)
    کد پایگاه ملی:  53114390 

1– موضوع خرید: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد خدمات مشاوره مورد نیاز خود را به روش QCBS به شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح واگذار نماید0
 
پروژه    موضوع    برآورد اولیه(ریال)      
1-    مطالعات ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری ساختمان های ایستگاههای تقلیل فشار در سطح استان مرکزی فاز یک    21.912.420.000     
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3-پیمان فاقد پیش پرداخت می باشد0
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
-    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir میباشد.
-    مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ، لغایت ساعت 00/13 مورخ 19/02/1401 می‌باشد.
-    مهلت ارسال اسناد ارزیابی لغایت تاریخ اعلام شده در سامانه ستاد و بصورت الکترونیکی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می‌باشد. 
-    زمان ارسال مدارک خرید: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، دعوتنامه و اسناد خرید خدمات  جهت مشاورانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، ارسال می گردد.
-    زمان گشایش پاکات: در اسناد خریدذکر می گردد.
-    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است
5- مشاوران بایستی دارای گواهینامه مشاوره مرتبط در زمینه مقاوم سازی الزاما |(پایه یک ) ،کد اقتصادی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
مشاوران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086
                                                               روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی

 

محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir