جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرای شبکه و انشعابات صنعتی در سطح استان مرکزی

مناقصه

01-07

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول (07-01)
    کد پایگاه ملی:  53115118  
1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزی در نظردارد عملیات اجرای شبکه و انشعابات صنعتی در سطح استان مرکزی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: ( اجرای 240 متر لوله فولادی به قطر 2 و 4 اینچ، اجرای 518 متر شبکه توزیع پلی اتیلن، نصب  و راه اندازی 25 مورد ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری به صورت پراکنده در سطح استان مرکزی)
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  533.050.000    ریال خواهد بود.
4-   پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.
5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
-    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.
-    مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 مورخ 01/03/1401 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
-    زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی تقریبی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 10.660.997.000  ریال بر اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز منتشره سال 1400  می باشد.
7- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه صلاحیت در رشته تاسیسات وتجهیزات ، کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086
           محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir                     
                                          روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی