جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و نگهداری ایستگاههای حفاظت کاتدیک، ترانسهای رکتیفایر، اندازه گیری ولتاژ تست پوینتها و ...

مناقصه

01-18

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران حفاظت کاتدیک نوبت اول (18-01)
    کد پایگاه ملی:   53121421       
1– موضوع فراخوان: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد، تعمیر و نگهداری ایستگاههای حفاظت کاتدیک، ترانسهای رکتیفایر، اندازه گیری ولتاژ تست پوینتها و ... خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: ( تعمیر و نگهداری ایستگاههای حفاظت کاتدیک، ترانسهای رکتیفایر، اندازه گیری ولتاژ تست پوینتها و ... )
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3 -  ارزیابی کیفی:  جهت ارزیابی کیفی پیمانکاران می بایست شرایط ذیل را دارا باشند:  
پیمانکاران می بایست حداقل سه تجربه منجر به قرارداد در رابطه با پروژه های موضوع فوق در چهار سال گذشته، به همراه حسن انجام کار و حسن انجام ایمنی این قراردادها را داشته باشند.
پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه صلاحیت در رشته تاسیسات وتجهیزات، کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
4-  محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.
5 -  مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 مورخ 29/04/1401 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086   

 محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.

                                        روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی