جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی ایستگاههای TBS در شهرهای ساوه، اراک، شازند و خمین

مناقصه

01-20

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول (20-01)
کد پایگاه ملی: 53123183             
1-     موضوع مناقصه: بهسازی ایستگاههای TBS در شهرهای ساوه، اراک، شازند و خمین
2-     مناقصه گزار: شرکت گاز استان مرکزی
3-     میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  3.040.000.000 ریال خواهد بود.
4-     پیش پرداخت: پروژه شامل 20 درصد پیش پرداخت مطابق با آئین نامه تضمین می‌باشد.
5-     اسناد ارزیابی کیفی، محل و مهلت دریافت و گشایش پیشنهادها:
- جهت ارزیابی کیفی این مناقصه شرکت کنندگان موظف میباشند عکس گواهینامه های ایمنی از اداره کار و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه را همراه با سایر مدارک خواسته شده در اسناد را برروی "سامانه تدارکات الکترونیک دولت-ستاد" بارگزاری نمایند.
6-     محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی کیفی:
·    محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی، تنها از طریق وب سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir  " می‌باشد.
·    مهلت دریافت اسناد: آخرین مهلت دریافت اسناد ساعت 00/12 مورخ 15/05/01 می‌باشد.
·    مهلت تحویل اسناد: آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 00/12 مورخ 31/05/01 می‌باشد.
·    زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
·    زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می‌گردد.
·    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور الزامی است.
7-     مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 60.632.000.000 ریال براساس تحقیق و فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه، رسته ساختمان سال 1401 می‌باشد.
8-     شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست دارای کد اقتصادی، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی، گواهی امضای الکترونیکی  سامانه www.setadiran.ir و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
مناقصه گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانیwww.shana.ir  مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086    

 محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی، تنها از طریق وب سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir  " می‌باشد.

        روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی