جزییات مناقصه و مزایده

تامین نیروهای حراست شرکت گاز استان مرکزی در سال 1401 به تعداد تقریبی 34 نفر نیرو

مناقصه

01-21

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول(21-1401)
    کد پایگاه ملی: 53124048  
1– موضوع مناقصه : تامین نیروهای حراست شرکت گاز استان مرکزی در سال 1401 به تعداد تقریبی 34 نفر نیرو که اکثریت آن در حال حاضر موجود می باشد.
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3-پیمان فاقد پیش پرداخت می باشد0
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.i r  امکان پذیر است.
-    مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، لغایت ساعت 00/17 مورخ 19/05/1401 می‌باشد.
-    مهلت ارسال اسناد ارزیابی لغایت ساعت 00/12 مورخ 03/06/1401 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه "ستاد" می‌باشد. 
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    زمان گشایش پاکات مالی مناقصه : از طریق سامانه ستاد اعلام خواهد شد.
5- پیمانکاران بایستی دارای تائیدیه حراست وزارت نفت، گواهینامه ایمنی و صلاحیت کار(نگهبانی ) و همچنین صورتهای مالی حسابرسی شده ، کد اقتصادی ، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 93.326.000.000  ریال بر اساس نرخ های بدست آمده از حداقل دستمزد سال 1401 می باشد. .( مبلغ دقیق برآورد در زمان توزیع اسناد مناقصه اعلام خواهد شد)  
7-میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 به مبلغ 4.667.000.000 ریال می باشد.
8- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است.
مناقصه گران می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086

 محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.i r  امکان پذیر است.


                                                         روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی