جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب سیستم اعلام حریق انبار کالای گاز مرکزی

مناقصه

01-24

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول (24-01)
کد پایگاه ملی: 53125722  
1 موضوع مناقصه: خرید و نصب سیستم اعلام حریق انبار کالای گاز مرکزی
2 مناقصه گزار: شرکت گاز استان مرکزی
3 میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  1.900.000.000 ریال خواهد بود.
4 پیش پرداخت: پروژه شامل 25 درصد پیش پرداخت مطابق با آئین نامه تضمین می‌باشد.
5 اسناد ارزیابی کیفی، محل و مهلت دریافت و گشایش پیشنهادها:
- جهت ارزیابی کیفی این مناقصه شرکت کنندگان موظف میباشند مدارک خواسته شده در اسناد ارزیابی را برروی "سامانه تدارکات الکترونیک دولت-ستاد" بارگزاری نمایند. 
6- محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی کیفی: 
محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی، تنها از طریق وب سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی ⦁ www.setadiran.ir  " می‌باشد.
مهلت دریافت اسناد: آخرین مهلت دریافت اسناد ساعت 00/12 مورخ 19/06/01 می‌باشد.
مهلت تحویل اسناد: آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 00/12 مورخ 04/07/01 می‌باشد.
زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می‌گردد.
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور الزامی است.
7- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 38.000.000.000 ریال براساس استعلام در سال 1401 می‌باشد.
8- شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست دارای کد اقتصادی، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی، گواهی امضای الکترونیکی  سامانه www.setadiran.ir و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
مناقصه گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانیwww.shana.ir  مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند. 

تلفکس: 32776660-086

محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی، تنها از طریق وب سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی ⦁ www.setadiran.ir  " می‌باشد. 

 روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی