جزییات مناقصه و مزایده

تامین پوشش بیمه تمام خطر تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز استان مرکزی

مناقصه

01-26

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی تامین پوشش بیمه تمام خطر شرکت گاز استان مرکزی نوبت اول(26-1401)
    کد پایگاه ملی:   53125931         

1– موضوع خرید: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد تامین پوشش بیمه تمام خطر تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز استان  را تا سقف تعهد 130.000.000.000 ریال به شعب اصلی بیمه یا فقط یکی از شعب اصلی بیمه  که دارای دفتر در سطح استان مرکزی هستند واگذار نماید
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3-پیمان فاقد پیش پرداخت می باشد0
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ،مناقصه و گشایش پیشنهادها:
دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  امکان پذیر است.
-    مهلت دریافت اسناد ،لغایت ساعت 00/18 مورخ 21/06/1401 می‌باشد.
-    مهلت ارسال اسناد ارزیابی و مناقصه  لغایت ساعت 00/08 مورخ 10/07/1401 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه "ستاد" می‌باشد. 
-    زمان گشایش پاکات مالی مناقصه : در اسناد خریداعلام خواهد شد.
-    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است.
5- مناقصه گران بایستی دارای دفترمرکزی در استان مرکزی، عضو سامانه ستاد ، کد اقتصادی ، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
مناقصه گران می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای
 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086

 دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  امکان پذیر است.

                                                                                   روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی