جزییات مناقصه و مزایده

عملیات گازرسانی به حفره های پراکنده تجمیعی شهرستانهای خمین، محلات و دلیجان

مناقصه

01-31

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول (31-01)
کد پایگاه ملی:   53127714       
1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد، عملیات گازرسانی به حفره های پراکنده تجمیعی شهرستانهای خمین، محلات و دلیجان ( کلیه شهرها و روستاهای گازدارشده تابعه ) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: ( اجرای  9372 متر شبکه پلی اتیلن، نصب 910 عدد انشعاب پلی اتیلن، جمع آوری 205 عدد و جابجایی 135 عدد انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت تکی و پراکنده و...   )
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی 
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  2.668.748.000   ریال خواهد بود.
4- در این پیمان 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.
5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها: 
- محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.
- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 مورخ 12/07/1401 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.
- زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
- زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 53.374.950.000 ریال بر اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز منتشره سال 1401 می باشد.
7- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه صلاحیت در رشته تاسیسات وتجهیزات، کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند. 
تلفکس: 32776660-086             

محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.

                              روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی