جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری خدمات مشاوره مورد نیاز خود را به روش QCBS به شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح

مناقصه

01-35

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی انتخاب مشاوربراساس روش کیفیت و قیمت نوبت  اول (35-1401)
کد پایگاه ملی:   53128807                  

1– موضوع خرید: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد خدمات مشاوره مورد نیاز خود را به روش QCBS به شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح واگذار نماید.
 
پروژه    موضوع    برآورد اولیه (ریال)      
1-    انجام مطالعات ارزیابی ، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای ، ارائه طرح اجرائی بهسازی و مقاوم سازی و تهیه اسناد پیمان ایستگاههای TBS  در سطح استان  فاز دو ( 16 ایستگاه)
    32.044.000.000     

2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3-پیمان فاقد پیش پرداخت می باشد0
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  امکان پذیر است.
-    مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، لغایت ساعت 00/17 مورخ 16/08/1401 میباشد.
-    مهلت ارسال اسناد ارزیابی لغایت ساعت 00/14 مورخ 28/08/1401 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه "ستاد" میباشد. 
-    زمان ارسال مدارک خرید: پس از مرحله ارزیابی کیفی,دعوتنامه و اسناد خرید خدمات جهت مشاورانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند, ارسال می گردد.
-    زمان گشایش پاکات مالی مناقصه : در اسناد خریداعلام خواهد شد.
-    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است.
5- مشاوران بایستی دارای گواهینامه گواهی نامه صلاحیت در رشته مقاوم سازی ، کد اقتصادی ، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
مشاوران می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای
 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086

 دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  امکان پذیر است.


                                                                             روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی