جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری خدمات نظارت کارگاهی خود را به روش QCBS به شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح

مناقصه

01-44

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی انتخاب مشاور بر اساس روش کیفیت و قیمت نوبت اول(44-1401)
    کد پایگاه ملی:  53131785 

1– موضوع خرید: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد خدمات نظارت کارگاهی خود  را به روش QCBS به شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح واگذار نماید0
(شرح مختصر : 1- تامین 12 نفر نیروی نظارت. 2- تامین 17 دستگاه خودروی سواری با راننده)
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3-پیمان فاقد پیش پرداخت می باشد0
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
-    محل و مهلت دریافت و ارسال اسناد ارزیابی کیفی: از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.
-    نحوه ارسال مدارک بصورت الکترونیکی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می‌باشد. 
-    زمان ارسال مدارک خرید: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، دعوتنامه و اسناد خرید خدمات  جهت مشاورانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، ارسال می گردد.
-    زمان گشایش پاکات: در اسناد خریدذکر می گردد.
5- مبلغ برآوردی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 154.429.923.114 ریال می باشد.
6- مشاوران بایستی دارای صورتهای مالی حسابرسی شده ، گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه مشاوره مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور ،کد اقتصادی، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
7- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور الزامی است
مشاوران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای -32412185 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086

  محل و مهلت دریافت و ارسال اسناد ارزیابی کیفی: از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.


                                                                        روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی