جزییات مناقصه و مزایده

خرید 500.000 کیلو گرم ماده بودار کننده گاز طبیعی

مناقصه

01-47

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول (47-1401)
کد پایگاه ملی:53133125
1– موضوع مناقصه : خرید 500.000 کیلو گرم  ماده بودار کننده گاز طبیعی.
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3- پیش پرداخت : 25درصد پیمان
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.i r  امکان پذیر است.
-    مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، لغایت ساعت 00/16 مورخ 27/09/1401 می‌باشد.
-    مهلت ارسال اسناد ارزیابی لغایت ساعت 00/17 مورخ 12/10/1401 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه "ستاد" می‌باشد. 
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    زمان گشایش پاکات مالی مناقصه : از طریق سامانه ستاد اعلام خواهد شد.
5- تولید کنندگان بایستی دارای  صورتهای مالی حسابرسی شده ، کد اقتصادی ، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 1.650.000.000.000ریال و میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 به مبلغ 39.000.000.000 ریال می باشد.
7- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است.
مناقصه گران می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086

دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.i r  امکان پذیر است. 


                                                         روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی