جزییات مناقصه و مزایده

احداث ایستگاه C.G.S دوم شهر خشکرود

مناقصه

01-54

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

    آگهی تجدید فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول (54-01)
    کد پایگاه ملی:      53136810   
1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد، احداث ایستگاه C.G.S  دوم شهر خشکرود  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: ( اجرای 180 متر خط انتقال به قطر 8 اینچ، اجرای216 متر خط تغذیه به قطر 6و8و10 اینچ، احداث ابنیه و نصب و راه اندازی  یک مورد ایستگاه  C.G.S 30000  و... )
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  4.061.825.000   ریال خواهد بود.
4-   در این پیمان 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.
5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
-    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.
-    مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 مورخ 01/12/1401 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
-    زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 81.236.492.000 ریال بر اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز و ابنیه منتشره سال 1401 می باشد.
7- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه صلاحیت در رشته ابنیه و تاسیسات وتجهیزات ( داشتن هردو رتبه الزامی می باشد)، کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086    

 -    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.

                                       روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی