جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری خدمات مشاوره مورد نیاز خود را به روش QCBS به شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح

مناقصه

01-59

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی انتخاب مشاوربراساس روش کیفیت و قیمت نوبت  اول (59-1401)
کد پایگاه ملی:             53138188       
1– موضوع خرید: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد خدمات مشاوره مورد نیاز خود را به روش QCBS به شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح واگذار نماید.
 

پروژه

موضوع

برآورد اولیه (ریال)

1-

انجام مطالعات ارزیابی ، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای ، ارائه طرح اجرائی بهسازی و مقاوم سازی و تهیه اسناد پیمان ایستگاههای TBS  در سطح استان  فاز دو ( 16 ایستگاه)

32.044.000.000

 

2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی 

3-پیمان فاقد پیش پرداخت می باشد0
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها: 
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  امکان پذیر است. 
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، لغایت ساعت 00/08 مورخ 09/12/1401 می‌باشد.
مهلت ارسال اسناد ارزیابی لغایت ساعت 00/08 مورخ 25/12/1401 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه "ستاد" می‌باشد.  
زمان ارسال مدارک خرید: پس از مرحله ارزیابی کیفی,دعوتنامه و اسناد خرید خدمات جهت مشاورانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند, ارسال می گردد.
زمان گشایش پاکات مالی مناقصه : در اسناد خریداعلام خواهد شد.
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است.
5- مشاوران بایستی دارای گواهینامه گواهی نامه صلاحیت در رشته مقاوم سازی ،کد اقتصادی ، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند. 
مشاوران می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086 
 

 دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  امکان پذیر است. 

                                                                             روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی