جزییات مناقصه و مزایده

تصویر مناقصه ها و مزایده ها در سامانه ستاد ایران

مناقصه

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی