جزییات مناقصه و مزایده

توسعه ابنیه ایستگاه CGS خشکرود

مناقصه

02-15

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

    
آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول (15-02)
کد پایگاه ملی: 53145888             
1-     موضوع مناقصه: توسعه ابنیه ایستگاه CGS خشکرود
2-     مناقصه گزار: شرکت گاز استان مرکزی
3-     میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  5.191.000.000 ریال خواهد بود.
4-     پیش پرداخت: پروژه شامل 20 درصد پیش پرداخت مطابق با آئین نامه تضمین می‌باشد.
5-     اسناد ارزیابی کیفی، محل و مهلت دریافت و گشایش پیشنهادها:
- جهت ارزیابی کیفی این مناقصه شرکت کنندگان موظف میباشند عکس گواهینامه های ایمنی از اداره کار و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه، صورتهای مالی حسابرسی شده 1400 یا 1401 را همراه با سایر مدارک خواسته شده در اسناد را برروی "سامانه تدارکات الکترونیک دولت-ستاد" بارگزاری نمایند.
6-     محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی کیفی:
·    محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی، تنها از طریق وب سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir  " می‌باشد.
·    مهلت دریافت اسناد: آخرین مهلت دریافت اسناد ساعت 00/12 مورخ 12/04/02 می‌باشد.
·    مهلت تحویل اسناد: آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 00/12 مورخ 28/04/02 می‌باشد.
·    زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
·    زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می‌گردد.
·    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور الزامی است.
7-     مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 103.819.000.000 ریال براساس تحقیق و فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه، رسته ساختمان سال 1402 می‌باشد.
8-     شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست دارای کد اقتصادی، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی، گواهی امضای الکترونیکی  سامانه تاد و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
مناقصه گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانیwww.shana.ir  مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086

·    محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی، تنها از طریق وب سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir  " می‌باشد.

              روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی