جزییات مناقصه و مزایده

رفع مشکل تداخل جریان متناوب در خط تغذیه فرمهین - کمیجان

مناقصه

02-17

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه نوبت اول (17-02)
    کد پایگاه ملی:   53146806     
1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد، رفع مشکل تداخل جریان متناوب در خط تغذیه فرمهین - کمیجان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: (رفع مشکل تداخل جریان متناوب در خط تغذیه فرمهین - کمیجان)
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3- در این پیمان 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.
4- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
-    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.
-    مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی بعد از امضاء و مهر الکترونیکی ، لغایت ساعت 12 مورخ 22/04/1402 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
-    زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
5- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 6.575.718.000 ریال بر اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز منتشره سال 1401 می باشد.
6- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه صلاحیت در رشته تاسیسات وتجهیزات، کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086                                      

-    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.

     روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی