جزییات مناقصه و مزایده

تامین نیروهای حراست شرکت گاز استان مرکزی در سال 1402 به تعداد تقریبی 30 نفر نیرو

مناقصه

02-22

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول (22-1402)
    کد پایگاه ملی:53147960 
1– موضوع مناقصه : تامین نیروهای حراست شرکت گاز استان مرکزی در سال 1402 به تعداد تقریبی 30 نفر نیرو که اکثریت آن در حال حاضر موجود می باشد.
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3-پیمان فاقد پیش پرداخت می باشد0
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.i r  امکان پذیر است.
-    مهلت دریافت  و ارسال اسناد ارزیابی کیفی در سامانه "ستاد" www.setadiran.i rاعلام شده است
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    زمان گشایش پاکات مالی مناقصه : از طریق سامانه تاد اعلام خواهد شد.
5- پیمانکاران ذیصلاح بایستی  تا قبل از ارسال اسناد ارزیابی کیفی در مهلت اعلام شده در سامانه تاد نسبت به اخذ تائیدیه  جهت امور نگهبانی و حراست فیزیکی به سازمان حراست وزارت نفت یا حراست شرکت گاز استان مرکزی اقدام نمایند، همچنین گواهینامه ایمنی و صلاحیت کار  از اداره کار  و داشتن کد اقتصادی ، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات الزامی می باشد.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 112.516.000.000  ریال بر اساس نرخ های بدست آمده از حداقل دستمزد سال 1402 می باشد. .( مبلغ دقیق برآورد در زمان توزیع اسناد مناقصه اعلام خواهد شد)  
7-میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 به مبلغ تقریبی  5.626.000.000 ریال می باشد.
8- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است.
مناقصه گران می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
فاکس: 32776660-086

-    مهلت دریافت  و ارسال اسناد ارزیابی کیفی در سامانه "ستاد" www.setadiran.i rاعلام شده است

روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی