جزییات مناقصه و مزایده

فروش تعدادی از اقلام اسقاط موجود در انبار مرکزی از طریق مزایده عمومی

مزایده

02-01

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی دعوت به فراخوان مزایده عمومی نوبت اول (1-1402)
شماره :      53153572
- شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد تعدادی از اقلام اسقاط  موجود در انبار مرکزی خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
 

محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: محل دریافت اسنادمزایده، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  و مهلت دریافت اسناد حداکثر تا ساعت 14 مورخ 29/06/1402 مـی‌باشد.
مهلت ارسال پیشنهادها: مهلت ارسال پیشنهادها تا ساعت 14 روز دوشنبه 10/07/1402 از طریق سامانه ستاد و همچنین تحویل فیزیکی  پاکتهای الف و ب حداکثر تا ساعت 14روز دوشنبه 10/07/1402 به  دفتر حراست گاز استان مرکزی واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی شرکت گاز استان مرکزی به آدرس اراک، خیابان امام خمینی (ره)، تحویل گردد.
میزان سپرده شرکت درفرآیند ارجاع کار مزایده  به میزان پنج درصد قیمت کارشناسی برای اقلام مورد نظر می باشد که لازمست طبق شرح دعوتنامه تهیه گردد.
زمان بازدید از اقلام مورد مزایده، با اخذ نامه از امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی در مورخ 06/06/1402  تا 27/06/1402  از ساعت 9 صبح الی 11 ظهر و محل بازدید، انبار شرکت گاز استان مرکزی واقع در کمربندی شمالی جنب دانشگاه پیام نور می باشد. جلسه گشایش پاکتهای مزایده راس ساعت 8 صبح  روز یکشنبه 16/07/1402  خواهد بود.
                                           
                                          روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی