جزییات مناقصه و مزایده

احداث ابنیه پست امداد ناحیه گازرسانی شهباز

مناقصه

02-47

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول (02-47)
کد پایگاه ملی: 53157401             
1-     موضوع مناقصه: احداث ابنیه پست امداد ناحیه گازرسانی شهباز
2-     مناقصه گزار: شرکت گاز استان مرکزی
3-     میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  8.870.000.000 ریال خواهد بود.
4-     پیش پرداخت: پروژه شامل 20 درصد پیش پرداخت مطابق با آئین نامه تضمین می‌باشد.
5-     اسناد ارزیابی کیفی، محل و مهلت دریافت و گشایش پیشنهادها:
- جهت ارزیابی کیفی این مناقصه شرکت کنندگان موظف میباشند عکس گواهینامه های ایمنی از اداره کار، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه، آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده تایید شده مربوط به سال مالی قبل را همراه با سایر مدارک خواسته شده در اسناد را برروی "سامانه تدارکات الکترونیک دولت-ستاد" بارگزاری نمایند.
6-     محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی کیفی:
·    محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی، تنها از طریق وب سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir  " می‌باشد.
·    مهلت دریافت اسناد: آخرین مهلت دریافت اسناد در ستاد ایران قابل رویت می‌باشد.
·    مهلت تحویل اسناد: آخرین مهلت تحویل اسناد در ستاد ایران قابل می‌باشد.
·    زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
·    زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می‌گردد.
·    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور الزامی است.
7-     مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 177.400.000.000 ریال براساس تحقیق و فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه، رسته ساختمان سال 1402 می‌باشد.
8-     شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست دارای کد اقتصادی، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی، گواهی امضای الکترونیکی  سامانه www.setadiran.ir و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
مناقصه گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانیwww.shana.ir  مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086
محل دریافت و ارسال اسناد ارزیابی، تنها از طریق وب سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir  " می‌باشد.
                            روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی