جزییات مناقصه و مزایده

خرید خدمات مشاوره نظارت HSE در سطح شرکت گاز استان مرکزی در سال 1402

مناقصه

02-50

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول (50-1402)
    کد پایگاه ملی: 53159318  
1– موضوع مناقصه : خرید خدمات مشاوره نظارت HSE  در سطح شرکت گاز استان مرکزی در سال 1402 به تعداد تقریبی 13 نفر نیرو ، تعداد 11 خودرو سواری و تهیه یک دستگاه دفترنظارت.
2- کارفرما:  شرکت گاز استان مرکزی
3-پیمان دارای 10% پیش پرداخت می باشد0
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "تاد" www.setadiran.i r  امکان پذیر است.
-    مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، لغایت ساعت  و روز اعلام شده در سامانه (تاد) می‌باشد.
-    مهلت ارسال اسناد لغایت ساعت  و روز اعلام شده  بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت"تاد" می‌باشد. 
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: شرکتهای مهندسین مشاور ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    زمان گشایش پاکات مالی مناقصه : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تاد) اعلام خواهد شد.
5- شرکتهای مهندسین مشاور می بایستی الزاماً دارای  گواهی نامه صلاحیت مشاوره سازمان برنامه و بودجه در یکی از تخصص های  1 –( ایمنی وکاهش خطرات و پدافند غیر عامل  ) یا  2-(خطوط انتقال نفت و گاز   ) ، کد اقتصادی ، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 80.583.951.593  ریال بر اساس نرخ های بدست آمده از حداقل دستمزد سال 1402 می باشد. .( مبلغ دقیق برآورد در زمان توزیع اسناد مناقصه اعلام خواهد شد)  
7- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است.
مهندسین مشاور می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "تاد" www.setadiran.i r  امکان پذیر است.
                                                         روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی