جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب تجهیزات سوئیچ و مسیر یاب اتاق سرور شرکت گاز استان مرکزی

مناقصه

02-59

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول (59-1402)
    کد پایگاه ملی: 53165264
1– موضوع مناقصه : خرید و نصب تجهیزات سوئیچ و مسیر یاب اتاق سرور  شرکت گاز  استان مرکزی
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3- پیش پرداخت : 20درصد مبلغ اولیه پیمان
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.i r  امکان پذیر است.
-    مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، لغایت تاریخ و ساعت اعلام شده در سامانه ستاد می‌باشد.
-    مهلت ارسال اسناد ارزیابی لغایت تاریخ و ساعت  اعلام شده در سامانه و بصورت الکترونیکی از طریق سامانه "ستاد" می‌باشد. 
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    زمان گشایش پاکات مالی مناقصه : از طریق سامانه ستاد اعلام خواهد شد.
5- تولید کنندگان بایستی دارای  گواهی نامه ایمنی اداره کار ، پروانه فعالیت افتا ،صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1401 ، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 103.240.000.000ریال بر اساس برآورد آبان ماه   سال 1402 می باشد  و میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 به مبلغ 5.162.000.000 ریال می باشد.(در زمان توزیع اسناد مناقصه قیمت  دقیق برآورد ی کار فرما اصلاح خواهد شد. )
7- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است.
مناقصه گران می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 32412630 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.i r  امکان پذیر است.
                                                         روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی