جزییات مناقصه و مزایده

طراحی ساختمان مرکزی ستاد ، ساختمان شماره 2

مناقصه

03-01

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی انتخاب مشاوربراساس روش کیفیت و قیمت نوبت  اول (01-1403)

کد پایگاه ملی:           53168654   

1 موضوع خرید: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد خدمات مشاوره مورد نیاز خود را به روش QCBS به شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح واگذار نماید.

پروژه

موضوع

برآورد اولیه (ریال)

1-

طراحی ساختمان  مرکزی ستاد ، ساختمان شماره 2  (مرکزبحران ،  مرکز  امدادمکانیزه ،سالن اجتماعات ، آشپزخانه وسالن غذاخوری)  و سوله دو منظوره ورزشی وبحران ،  شامل محوطه سازی ،تکمیل و تاییدیه طراحی معماری ،  طراحی سازه ، تاسیسات مکانیکی وبرقی وبرآوردریالی پروژه وتهیه اسناد مناقصه وپیمان

(مطالعات فاز یک ودو)

18.735.160.330

2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی

3-پیمان فاقد پیش پرداخت می باشد0

4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:

-          مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، لغایت ساعت  و روز اعلام شده در سامانه (تاد) می‌باشد.

-          مهلت ارسال اسناد لغایت ساعت  و روز اعلام شده  بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکاتالکترونیکی دولت"تاد" می‌باشد. 

-          زمان ارسال مدارک مناقصه: شرکتهای مهندسین مشاور ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.

-   .زمان گشایش پاکات مالی مناقصه : در اسناد خریداعلام خواهد شد.

-   رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است.

5- مشاوران بایستی دارای گواهینامه گواهی نامه صلاحیت در رشته طراحی ساختمانهای اداری و ورزشی کد اقتصادی ، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.

مشاوران می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.

تلفکس: 32776660-086

                                                                             روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی