جزییات مناقصه و مزایده

فروش تعدادی از اقلام مازاد (شیرهای بال ولو و پلاگ ولو) موجود در انبار مرکزی

مزایده

03-02

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی دعوت به فراخوان مزایده عمومی نوبت اول (03 -2-1403)

- شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد تعدادی از اقلام مازاد (شیرهای بال ولو و پلاگ ولو)  موجود در انبار مرکزی خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

ردیف

شرح کالا

رمز کالا

واحد کالا

مقدارکالا                   (تقریبی میباشد )

قیمت واحد ( ریال )

قیمت کارشناسی          ( ریال )

1

بال ولو 10  اینچ کلاس 300

7500000002

عدد

1

1.500.000.000

1.500.000.000

2

بال ولو دسته بلند 2 اینچ کلاس 300

7500000001

عدد

10

350.000.000

3.500.000.000

3

پلاگ ولو فلنجی 4 اینچ کلاس150

753772455.4

عدد

32

120.000.000

3.840.000.000

4

پلاگ ولو فلنجی 6 اینچ کلاس 150

753772456.4

عدد

22

170.000.000

3.740.000.000

5

پلاگ ولو دفنی 2 اینچ کلاس 150

755670304.2

عدد

899

90.000.000

80.910.000.000

6

پلاگ ولو دسته بلند جوشی 6 اینچ کلاس 300

755673226.4

عدد

3

300.000.000

900.000.000

مجموع قیمت کارشناسی جهت کل اقلام مازاد (شیرهای بال ولو و پلاگ ولو) موجود در انبار مرکزی

94.390.000.000

محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: محل دریافت اسنادمزایده، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  و مهلت دریافت اسناد حداکثر تا ساعت 14 مورخ 20/02/1403 مـی‌باشد.

مهلت ارسال پیشنهادها: مهلت ارسال پیشنهادها تا ساعت 14 روز دوشنبه 31/02/1403 از طریق سامانه ستاد می باشد. همچنین مزایده گران باید ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کارمزایده را به صورت فیزیکی حداکـثر تا ســاعت سیزده و سی دقیقه روز دوشنبه 31/02/1403 به دفتر حراست گاز استان مرکزی واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی شرکت گاز استان مرکزی به آدرس اراک، خیابان امام خمینی (ره)، تحویل و رسید دریافت نمایند.

میزان سپرده شرکت درفرآیند ارجاع کار مزایده  به میزان پنج درصد قیمت کارشناسی برای اقلام مورد نظر می باشد که لازمست طبق شرح دعوتنامه تهیه گردد.

زمان بازدید از اقلام مورد مزایده، با اخذ نامه از امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی در مورخ 27/01/1402  تا 25/02/1402  از ساعت 9 صبح الی 11 ظهر و محل بازدید، انبار شرکت گاز استان مرکزی واقع در کمربندی شمالی جنب دانشگاه پیام نور می باشد. جلسه گشایش پاکتهای مزایده راس ساعت 8 صبح  روز یکشنبه 06/03/1402  خواهد بود.

                                                                                                                                                                                                        روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی