جزییات مناقصه و مزایده

فروش تعدادی از اقلام مازاد ( سدل در سایزهای مختلف ) موجود در انبار مرکزی

مزایده

03-03

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی دعوت به فراخوان مزایده عمومی نوبت اول ( 04 - 3-1403)

- شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد تعدادی از اقلام مازاد ( سدل در سایزهای مختلف )  موجود در انبار مرکزی خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

 

ردیف

شرح کالا

رمز کالا

واحد کالا

مقدارکالا                   (تقریبی میباشد )

قیمت واحد ( ریال )

قیمت کارشناسی          ( ریال )

 

1

سدل 32 * 90

769587044.1

عدد

34

2.500.000

85.000.000

 

2

سدل جیکو 25 * 110

769587060.2

عدد

107

2.300.000

246.100.000

 

3

سدل 32 * 110

769587064.2

عدد

15

2.700.000

40.500.000

 

4

سدل جیکو 25 * 125

769587082.2

عدد

95

2.450.000

232.750.000

 

5

سدل 32 * 125

769587086.2

عدد

13

3.500.000

45.500.000

 

6

سدل جیکو 25 * 160

769587110.2

عدد

911

2.700.000

2.459.700.000

 

7

سدل 32 * 160

769587112.2

عدد

2

4.000.000

8.000.000

مجموع قیمت پیشنهادی کارشناس جهت کل اقلام مازاد (سدل در سایزهای مختلف) موجود در انبار مرکزی

3.117.550.000

 محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: محل دریافت اسنادمزایده، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  و مهلت دریافت اسناد حداکثر تا ساعت 14 مورخ 20/02/1403 مـی‌باشد.

مهلت ارسال پیشنهادها: مهلت ارسال پیشنهادها تا ساعت 14 روز دوشنبه 31/02/1403 از طریق سامانه ستاد می باشد. همچنین مزایده گران باید ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کارمزایده را به صورت فیزیکی حداکـثر تا ســاعت سیزده و سی دقیقه روز دوشنبه 31/02/1403 به دفتر حراست گاز استان مرکزی واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی شرکت گاز استان مرکزی به آدرس اراک، خیابان امام خمینی (ره)، تحویل و رسید دریافت نمایند.

میزان سپرده شرکت درفرآیند ارجاع کار مزایده  به میزان پنج درصد قیمت کارشناسی برای اقلام مورد نظر می باشد که لازمست طبق شرح دعوتنامه تهیه گردد.

زمان بازدید از اقلام مورد مزایده، با اخذ نامه از امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی در مورخ 27/01/1402  تا 25/02/1402  از ساعت 9 صبح الی 11 ظهر و محل بازدید، انبار شرکت گاز استان مرکزی واقع در کمربندی شمالی جنب دانشگاه پیام نور می باشد. جلسه گشایش پاکتهای مزایده راس ساعت 8 صبح  روز یکشنبه 06/03/1402  خواهد بود.

                                          

                                                                                                        روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی