جزییات مناقصه و مزایده

فروش تعدادی از اقلام اسقاط موجود در انبار مرکزی از طریق مزایده

مزایده

03-05

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی دعوت به فراخوان مزایده عمومی نوبت اول (06 - 4-1403)

شماره :      53169023

- شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد تعدادی از اقلام اسقاط  موجود در انبار مرکزی خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

ردیف

شرح کالا

نوع کالا

واحد کالا

مقدارکالا                   (تقریبی میباشد )

قیمت واحد ( ریال )

قیمت کارشناسی     ( ریال )

1

آهن آلات

ضایعات

کیلوگرم

100000

140.000

14.000.000.000

 

محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: محل دریافت اسنادمزایده، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  و مهلت دریافت اسناد حداکثر تا ساعت 14 مورخ 06/03/1403 مـی‌باشد.

مهلت ارسال پیشنهادها: مهلت ارسال پیشنهادها تا ساعت 14 روز چهارشنبه 16/03/1403 از طریق سامانه ستاد می باشد. همچنین مزایده گران باید ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کارمزایده را به صورت فیزیکی حداکـثر تا ســاعت سیزده و سی دقیقه روز چهارشنبه 16/03/1403 به دفتر حراست گاز استان مرکزی واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی شرکت گاز استان مرکزی به آدرس اراک، خیابان امام خمینی (ره)، تحویل و رسید دریافت نمایند.

میزان سپرده شرکت درفرآیند ارجاع کار مزایده  به میزان پنج درصد قیمت کارشناسی برای اقلام مورد نظر می باشد که لازمست طبق شرح دعوتنامه تهیه گردد.

زمان بازدید از اقلام مورد مزایده، با اخذ نامه از امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی در مورخ 02/02/1403  تا 09/03/1403  از ساعت 9 صبح الی 11 ظهر و محل بازدید، انبار شرکت گاز استان مرکزی واقع در کمربندی شمالی جنب دانشگاه پیام نور می باشد. جلسه گشایش پاکتهای مزایده راس ساعت 8 صبح  روز سه شنبه 22/03/1403  خواهد بود.

                                                                روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی