جزییات مناقصه و مزایده

کالیبراسیون کنتورهای آلتراسونیک (4 دستگاه ) ساخت شرکت Honeywell/Elster در سطح استان مرکزی

مناقصه

03-11

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول (11-03)
    کد پایگاه ملی:    53171040     
1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد، کالیبراسیون کنتورهای آلتراسونیک (4 دستگاه ) ساخت شرکت Honeywell/Elster  در سطح استان مرکزی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: کالیبراسیون کنتورهای آلتراسونیک (4 دستگاه ) ساخت شرکت Honeywell/Elster  در سطح استان مرکزی    )
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  1.495.000.000   ریال خواهد بود.
4- این پیمان فاقد پیش پرداخت می باشد.
5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
-    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "تاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.
-    مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی بعد از امضاء و مهر الکترونیکی ، لغایت تاریخ و ساعت تعیین شده در سامانه تاد و از طریق سامانه "تاد" www.setadiran.ir می باشد.
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
-    زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 29.900.000.000 ریال می باشد.
7- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه 17025 (اعتبار سنجی صحت و دقت کالیبراسیون)، گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی، ارائه مدرک نمایندگی  مرتبط معتبر جهت کنتورهای آلتراسونیک الستر،کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086       
-    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "تاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.
                              روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی