جزییات مناقصه و مزایده

تامین مدیریت و تامین نیروهای نگهبانی شرکت گاز استان مرکزی در سال 1403 به تعداد تقریبی 30 نفر نیرو

مناقصه

03-14

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول (14-1403)
    کد پایگاه ملی:   53173152 
1– موضوع مناقصه : تامین مدیریت و تامین نیروهای نگهبانی شرکت گاز استان مرکزی در سال 1403 به تعداد تقریبی 30 نفر نیرو که اکثریت آن در حال حاضر موجود می باشد.
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3-پیمان فاقد پیش پرداخت می باشد0
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "تاد" www.setadiran.i r  امکان پذیر است.
-    مهلت دریافت  و ارسال اسناد ارزیابی کیفی در سامانه "تاد" www.setadiran.i rاعلام شده است
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    زمان گشایش پاکات مالی مناقصه : از طریق سامانه تاد اعلام خواهد شد.
5- پیمانکاران ذیصلاح بایستی  تا قبل از ارسال اسناد ارزیابی کیفی در مهلت اعلام شده در سامانه تاد نسبت به اخذ تائیدیه  جهت امور نگهبانی و حراست فیزیکی به سازمان حراست وزارت نفت یا حراست شرکت گاز استان مرکزی اقدام نمایند، همچنین گواهینامه ایمنی و صلاحیت کار  از اداره کار  و داشتن  کد اقتصادی ، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات الزامی می باشد.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 164.708.000.000  ریال بر اساس نرخ های بدست آمده از حداقل دستمزد سال 1403 می باشد. .
- مبلغ اعلام شده تقریبی و جهت تهیه لیست کوتاه می باشد و مبلغ دقیق برآورد پس از  اخذ مجوز تعداد نفرات از سوی مهندسی ساختار شرکت ملی گاز  در زمان توزیع اسناد مناقصه اعلام خواهد شد ولی بهر حال مناقصه از لحاظ ریالی در طبقه معاملات عمده می باشد.
7-میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 به مبلغ تقریبی  8.236.000.000 ریال می باشد.
8- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است.
مناقصه گران می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
فاکس: 32776660-086

دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "تاد" www.setadiran.i r  امکان پذیر است.
                                                         روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی