جزییات مناقصه و مزایده

احداث ابنیه و اجرای عملیات جمع آوری و جایگزینی ایستگاه تقلیل فشار( T.B.S ) مجتمع گلخانه ای امان آباد

مناقصه

03-21

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

   
آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت دوم (21-03)
    کد پایگاه ملی:   53173171   
1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد، احداث ابنیه و اجرای عملیات  جمع آوری و جایگزینی ایستگاه تقلیل فشار( T.B.S ) مجتمع گلخانه ای امان آباد از توابع شهرستان اراک را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: (احداث ابنیه و اجرای عملیات  جمع آوری و جایگزینی ایستگاه تقلیل فشار( T.B.S ) مجتمع گلخانه ای امان آباد از توابع شهرستان اراک)
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  1.674.905.000   ریال خواهد بود.
4- در این پیمان 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.
5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
-    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "تاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.
-    مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی بعد از امضاء و مهر الکترونیکی ، لغایت تاریخ و ساعت تعیین شده در سامانه تاد و از طریق سامانه "تاد" www.setadiran.ir می باشد.
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
-    زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 33.498.097.000 ریال که بخش ابنیه آن بر اساس فهرست بهای ابنیه سال1403 و بخش تاسیسات آن بر اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز منتشره سال 1402 می باشد.
7- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه صلاحیت در رشته ابنیه و  تاسیسات وتجهیزات، کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086    

محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "تاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.

                                       روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی