جزییات مناقصه و مزایده

عملیات خرید تجهیزات، احداث و اجرای مکانیکال کامل ایستگاه C.G.S دوم شهرک صنعتی خیرآباد اراک

مناقصه

03-23

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

    آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول (23-03)
    کد پایگاه ملی:  53173720        
1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد، عملیات خرید تجهیزات، احداث و اجرای  مکانیکال کامل ایستگاه C.G.S  دوم شهرک صنعتی خیرآباد اراک را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: ( خرید تجهیزات و اجرای 156 متر خط انتقال به قطر 2و4و8 اینچ، اجرای108 متر خط تغذیه به قطر 12و16 اینچ و نصب و راه اندازی  یک مورد ایستگاه  C.G.S 50000  و... )
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  2.902.158.000   ریال خواهد بود.
4-   در این پیمان 25% پیش پرداخت در یک مرحله پرداخت می شود.
5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
-    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "تاد" www.setadiran.ir مـیباشد.
-    مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی بعد از امضاء و مهر الکترونیکی ، لغایت تاریخ و ساعت تعیین شده در سامانه تاد و از طریق سامانه "تاد" www.setadiran.ir می باشد.
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت مینمایند.
-    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
-    زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 58.043.144.000 ریال می باشد.
7- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه صلاحیت در رشته تاسیسات وتجهیزات یا نفت و گاز کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086              

-    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "تاد" www.setadiran.ir مـیباشد.

                             روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی