۱۱ مهر ۱۴۰۲ ۰۱:۴۷

مهار تورم و رشد تولید

جزییات مناقصه و مزایده

گازرسانی به 50 واحد تولیدی مصوبات شورای اقتصاد در سطح استان مرکزی

مناقصه

02-37

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول (37-02)
    کد پایگاه ملی:  53154393  
1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد، گازرسانی به 50 واحد تولیدی مصوبات شورای اقتصاد در سطح استان مرکزی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: (اجرای 28052 متر شبکه توزیع پلی اتیلن، اجرای 1944 متر خطوط فلزی به قطر 2 تا 10  اینچ، نصب 41 عدد انشعاب پلی اتیلن به صورت تکی، پراکنده و ... )
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  8.259.817.000   ریال خواهد بود.
4- در این پیمان 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.
5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
-    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.
-    مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی بعد از امضاء و مهر الکترونیکی ، لغایت ساعت 12 مورخ 23/07/1402 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.
-    در قراردادهایی که با مبلغ کل بالاتر از  10 (ده ) برابر نصاب معاملات متوسط منعقد می گردد پیمانکاران موظف به بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده، تایید شده و مناسب خود، منتهی به اسفند ماه سال 1400 یا 1401 به کارفرما و در سامانه ستاد ایران می باشند.
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
-    زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 165.196.332.000 ریال بر اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز منتشره سال 1402 می باشد.
7- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه صلاحیت در رشته تاسیسات وتجهیزات، کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086       

-    محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.

                                    روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی