۷ مهر ۱۴۰۲ ۰۶:۰۰
 

مهار تورم و رشد تولید

کارکنان

کارکنان - مشاهده مشخصات

ناصر کاظمی مهرآبادی
عضو علی البدل هیئت مدیره: هیات مدیره
رییس بهره برداری مرکز استان: بهره برداری مرکز استان

کارشناسی ارشد

32413200

32274032

0

کارشناس ارشد تحلیل سیستمها 

رییس ناحیه گازرسانی آشتیان

رییس بهره برداری مرکز استان

سرپرست بهره برداری شهرستانها

عضو علی البدل هیئت مدیره

ارسال ایمیل

ارسال پیام به ناصر کاظمی مهرآبادی